Cookieverklaring

1. Algemeen

 • Deze Cookieverklaring regelt het gebruik van      cookies en soortgelijke technologieën (zoals Facebook pixel tags, Google      analytics-advertentiefuncties, enz.) als een onderdeel van uw gebruik van      onze Website (de “Website”) en/of alle erop aangeboden diensten of      diensten die daarmee verband houden (gezamenlijk aangeduid als de      “Diensten”). De verwerking van gegevens verzameld door gebruik van deze      technologieën wordt uitgevoerd door het Vlaams Centrum voor Agro- en      Visserijmarketing (VLAM) vzw als verantwoordelijke voor de verwerking, met      zetel te 1030 Brussel aan de Koning Albert II laan 35 bus 50 en met      ondernemingsnummer 0454.423.323, in overeenstemming met de toepasselijke      wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, dit behoudens      expliciet anders aangegeven, in welk geval niet VLAM, maar een expliciet      aangeduide derde de verantwoordelijke voor de verwerking is.

In deze Cookieverklaring wordt, onder andere, aangegeven welke cookies op de website door VLAM gebruikt worden, welke gegevens op de website door VLAM worden verzameld, hoe VLAM deze gegevens gebruikt, hoe de gegevens worden beveiligd en welke uw persoonlijke rechten aangaande zijn.

 • Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de      harde schijf van een toestel worden opgeslagen en bepaalde informatie      bevatten, waaronder soms ook persoonsgegevens. Wanneer u onze Website      en/of Diensten gebruikt, verzamelen en verwerken wij ook andere      persoonlijke informatie dan via cookies en soortgelijke technologieën. Als      u hierover meer wilt weten, lees dan onze Privacyverklaring.
 • Door gebruik te (blijven) maken van deze      Website en/of de Diensten, bevestigt u integraal kennis te hebben genomen van      deze Cookieverklaring en hiermee integraal akkoord te gaan. Indien u      hiermee niet integraal akkoord gaat, verlaat u nu op eigen initiatief de website      en maakt u op geen enkele wijze gebruik van deze Website en/of de      Diensten, hetzij wijzigt u nu op eigen initiatief uw cookievoorkeuren      zoals uiteengezet in deze Cookieverklaring.
 • VLAM behoudt zich het recht voor om de      Cookieverklaring (regelmatig) te wijzigen volgens eigen inzicht.      Dergelijke wijzigingen, toevoegingen of vervangingen zullen onder uw      aandacht worden gebracht via onze Website en/of desgevallend via de      Diensten. Als u het niet eens bent met deze wijzigingen, toevoegingen of      vervangingen, vragen wij u een e-mail te sturen naar multimedia@vlam.be. Indien wij      hiervan geen mededeling hebben ontvangen binnen vijf (5) werkdagen nadat      de wijzigingen, aanvullingen of vervangingen via onze Website of Diensten      aan u zijn meegedeeld, wordt u geacht alle wijzigingen, aanvullingen of      vervangingen te hebben aanvaard. Hou er rekening mee dat de intrekking van      uw akkoord met de voorwaarden kan impliceren dat u niet langer in staat      bent om de Website en/of Diensten geheel of gedeeltelijk te gebruiken.
 • Door de privacy opt-in checkbox aan te klikken      op formulieren op de Website, verklaart u dat u inderdaad deze      Privacyverklaring gelezen heeft en hiermee instemt. U verklaart dat u      begrijpt met welke doeleinden uw persoonsgegevens worden verwerkt. U stemt      er ook mee in dat uw voortgezet gebruik van de Website en/of de Diensten      wordt begrepen als een voortgezette toestemming. U kan uw toestemming op      elk ogenblik intrekken door een verzoek te richten via e-mail naar multimedia@vlam.be.
 • Deze cookiesverklaring werd laatst bijgewerkt op      24.04.2018.

2. Welke Cookies en soortegelijke technologieën en waarom we deze gebruiken

 • Wanneer u de diensten van VLAM gebruikt, kan VLAM      of een service provider, cookies (gegevensbestandjes op de schijf van uw toestel      of mobiele apparaat), webbeacons (elektronische beelden die in de code van      een webpagina worden geplaatst) of gelijkaardige technologieën gebruiken. VLAM      gebruikt deze cookies en gelijkaardige technologieën, om gegevens te verzamelen,      om u te identificeren als gebruiker, om u een betere gebruikerservaring op      onze website te bieden, om de promotionele effectiviteit te meten, om services      op maat en gerichte advertenties aan te bieden en om vertrouwen en veiligheid      te bevorderen en te verzekeren op onze website.
 • De VLAM-websites kunnen gebruik maken van verschillende      soorten cookies.

Wanneer u de Website en/of Diensten bezoekt en/of gebruikt, plaatsen wij cookies of gebruiken we soortgelijke technologieën waarmee we persoonsgegevens over u verzamelen en verwerken. Dergelijke cookies en soortgelijke technologieën omvatten onder meer:

Naam Type Waarom (doel) Bewaartermijn Derde verantwoordelijke voor de verwerking (indien v. toepassing)
has_js Functionele cookie Registreert of de gebruiker JavaScript gebruikt in zijn browser. sessie  
_dc_gtm_UA-2488995-3  Niet-functionele cookie

Bijhouden van statistieken. Bijhouden van hoe de gebruiker de website bezoekt, met het oog op verbetering diensten en online portalen.

sessie Google.com
_ga Niet-functionele cookie Registreert een unieke ID die gebruikt wordt om statistische data te genereren over het gebruik van de website door de gebruikers. 2 jaar Google.com
_gid Niet-functionele cookie Registreert een unieke ID die gebruikt wordt om statistische data te genereren over het gebruik van de website door de gebruikers. sessie Google.com
FR Niet-functionele cookie Gebruikt door Facebook om een serie advertentie producten te leveren zoals ‘real time bidding’ van derde partijen (adverteerters). 3 maanden Facebook.com
IDE Niet-functionele cookie Gebruikt door Google DoubleClick om de interactie van de websitegebruikers te registreren en te rapporteren nadat deze een advertentie heeft bekeken of heeft aangeklikt. Doelstelling is het meten van de effectiviteit van de advertentie en om doelgerichte advertenties te tonen aan de gebruikers. 1 jaar Doubleclick.net
NID Niet-functionele cookie Registreert een unieke ID die terugkerende devices van gebruikers identificeert. Deze ID wordt gebruikt om advertenties op maat aan te bieden. 6 maanden Google.com
Test_coo9kie Niet-functionele cookie Gebruikt om na te kijken of de browser van de gebruiker cookies ondersteunt. sessie Doubleclick.net

 

 De website heeft de Google Analytics-advertentiefuncties ingeschakeld voor het verkrijgen van demografische- en interesserapporten. Deze gegevens kunnen gebruikt worden voor direct marketing doeleinden. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Googlevoor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. U kunt zich afmelden van de Google Analytics Advertentiefuncties via de Ads Preferences Manager door te kiezen voor ‘afmelden’. Aanvullend kunt u zichzelf uitsluiten van opname in onze webstatistieken door gebruik te maken van deze Browser Add-on.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. VLAM heeft hier geen invloed op, de verantwoordelijke voor de verwerking is Google LLC, met zetel te 1600 Amphitheatre Parway, Mountain View, CA 94043, VS. VLAM heeft Google alleen toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor diensten van Google zelf.

3. Met wie EN WAAROM wij gegevens delen

 • Wij      verzenden uw persoonsgegevens niet op een identificeerbare manier naar      derden als dit niet vereist is om de Diensten te verlenen, zonder uw      uitdrukkelijke toestemming daartoe.
 • Wij      kunnen een beroep doen op externe verwerkers om u de Website en/of      Diensten aan te bieden. Wij zorgen ervoor dat derde verwerkers uw      persoonsgegevens alleen namens ons, en op schriftelijke instructie van      ons, mogen verwerken. Wij garanderen dat alle externe verwerkers met de      nodige zorgvuldigheid worden geselecteerd zodat wij kunnen rekenen op de      veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens.
 • Wij      kunnen geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens overmaken aan andere      organisaties die deze gegevens kunnen gebruiken om producten en diensten      te verbeteren en de marketing, presentatie       en verkoop van producten en diensten op maat te organiseren.

4. Waar wij gegevens verwerken

 • Wijzelf      en onze externe verwerkers zullen uw identificeerbare persoonsgegevens      alleen in de EER verwerken.
 • Wij      kunnen uw geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens overdragen aan      organisaties buiten de EER. Indien een dergelijke overdracht plaatsvindt,      zullen wij ervoor zorgen dat er passende waarborgen zijn om de veiligheid      en integriteit van uw persoonlijke gegevens te garanderen, en dat alle      rechten met betrekking tot persoonsgegevens gegarandeerd worden die u zou      kunnen genieten onder het toepasselijk dwingend recht.
 • Als      er een overdracht van uw persoonsgegevens en/of geanonimiseerde en/of      geaggregeerde gegevens plaatsvindt, wordt het volgende wettelijke      beschermingsmechanisme ingevoerd:

            Welke               Land buiten EER                      Wettelijke doorgiftemechanisme

            Google               USA                                           Bindende bedrijfsvoorschriften

 

            Welke               Land buiten EER                      Wettelijke doorgiftemechanisme

            Google               USA                                           Bindende bedrijfsvoorschriften

           

5. Hoe wij gegevens verwerken

 • Wij      doen ons uiterste best om alleen de persoonsgegevens te verwerken die      nodig zijn om de in deze Cookievoorwaarden vermelde doeleinden te      bereiken. Wij zullen uw persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en      transparante manier verwerken. Wij doen ons uiterste best om de persoonsgegevens      accuraat en up-to-date te houden.
 • Uw      persoonsgegevens worden alleen verwerkt zolang als nodig is om de in deze Cookievoorwaarden      vermelde doeleinden te bereiken of tot het moment waarop u uw toestemming      voor de verwerking ervan intrekt. Hou er rekening mee dat de intrekking      van de toestemming kan impliceren dat u niet langer in staat bent om de      Website en/of Diensten geheel of gedeeltelijk te gebruiken. Als u zich bij      onze Website heeft geregistreerd (indien van toepassing), zullen wij uw      persoonsgegevens verwijderen als u uw profiel verwijdert, tenzij een      wettelijke of reglementaire verplichting of een gerechtelijk of      administratief bevel ons dat zou verhinderen.
 • Wij      zullen de gepaste technische en organisatorische maatregelen nemen om uw      persoonsgegevens veilig te houden tegen ongeoorloofde toegang of diefstal      en tegen onopzettelijk verlies, manipulatie of vernietiging. Toegang door      ons personeel of personeel van onze externe verwerkers is strikt      gelimiteerd en alleen mogelijk op een need-to-know-basis en is onderworpen      aan strikte geheimhoudingsverplichtingen. U begrijpt echter dat de zorg      voor veiligheid en beveiliging slechts inspanningsverplichtingen naar      beste vermogen zijn, die nooit kunnen worden gegarandeerd.

6. Uw rechten

 • U      heeft het recht om inzage te vragen tot alle persoonsgegevens die wij over      u verwerken. Verzoeken om inzage die klaarblijkelijk worden ingediend met      oog op het veroorzaken van overlast of schade voor ons, worden echter niet      behandeld.
 • U      heeft het recht om te vragen dat alle persoonsgegevens over u die onjuist      of onnauwkeurig zijn, kosteloos worden gecorrigeerd. Indien een dergelijk      verzoek wordt ingediend, dient u bij dit verzoek ook het bewijs te voegen      dat de persoonsgegevens waarvoor correctie wordt gevraagd, onjuist zijn.
 • U      heeft het recht om uw eerder gegeven toestemming voor de verwerking van uw      persoonsgegevens in te trekken. U kunt uw toestemming te allen tijde      intrekken door een e-mail met dit verzoek te sturen naar multimedia@vlam.be of door uw profiel te      verwijderen (indien van toepassing), of indien u uw toestemming voor de      verwerking van uw persoonsgegevens voor een bepaalde Dienst wenst in te      trekken kan u de daartoe desgevallend voorziene uitschrijfmogelijkheden      benutten.
 • U      heeft het recht om te vragen dat persoonsgegevens met betrekking tot u      worden verwijderd als deze niet langer nodig zijn in het licht van de      doeleinden die in deze Privacyvoorwaarden worden uiteengezet of als u uw      toestemming voor de verwerking ervan intrekt. U dient er echter rekening      mee te houden dat een verzoek tot verwijdering door ons zal worden      beoordeeld in het licht van wettelijke of reglementaire verplichtingen of      administratieve of gerechtelijke bevelen die ons kunnen verhinderen de betreffende      persoonsgegevens te verwijderen.
 • In      de plaats van verwijdering kunt u ook vragen dat wij de verwerking van uw      persoonsgegevens beperken indien (a) u de juistheid van die gegevens      betwist, (b) de verwerking onwettig is of (c) de gegevens niet langer      nodig zijn voor de genoemde doeleinden, maar u ze nodig heeft om uzelf te      verdedigen in gerechtelijke procedures.
 • U      heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van      persoonsgegevens indien u kunt aantonen dat er ernstige en      gerechtvaardigde redenen zijn die verband houden met bijzondere      omstandigheden en die een dergelijk verzet rechtvaardigen. Als de beoogde      verwerking echter als direct marketing wordt aangemerkt, heeft u het recht      zich kosteloos en zonder rechtvaardiging te verzetten tegen een dergelijke      verwerking.
 • Wanneer      uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming of op basis      van een contract en de verwerking met geautomatiseerde middelen gebeurt,      heeft u het recht om de door u aan VLAM verstrekte persoonsgegevens in een      gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te      ontvangen en, indien technisch mogelijk, heeft u het recht deze gegevens      rechtstreeks door te geven aan een andere dienstverlener. De technische      haalbaarheid hiervan wordt uitsluitend beoordeeld door VLAM.
 • Als      u een verzoek wilt indienen om één of meer van de hierboven vermelde      rechten uit te oefenen, kunt u een verzoek sturen naar VLAM vzw – afd.      Multimedia, Koning Albert II-laan 35 bus 50, 1030 Brussel of via e-mail met in bijlage      dit verzoek sturen naar multimedia@vlam.be. In dit verzoek moet      duidelijk worden vermeld welk recht u wenst uit te oefenen en waarom. Het      moet ook gedateerd en ondertekend zijn en vergezeld gaan van een digitaal      gescande kopie van uw geldige identiteitskaart waaruit uw identiteit      blijkt. Wij zullen u binnen een redelijke termijn op de hoogte stellen van      de ontvangst van dergelijk verzoek. Indien de aanvraag gegrond blijkt te      zijn, zullen wij deze zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is en      uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst van de aanvraag inwilligen zonder      verder tegenbericht. Indien de aanvraag ongegrond zou blijken te zijn,      zullen wij u op de hoogte brengen van de weigering en de reden er van.
 • Als      u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons,      kunt u altijd contact met ons opnemen via het e-mailadres juridischedienst@vlam.be.      Blijft u ontevreden over ons antwoord, dan staat het u vrij om een klacht      in te dienen bij de Vlaamse Ombudsdienst en/of de bevoegde      gegevensbeschermingsautoriteit, de Belgische Privacycommissie. Ga voor      meer informatie naar http://www.vlaamseombudsdienst.be      en http://www.privacycommission.be.

7. Zelf uw cookievoorkeuren instellen

 • Via uw browserinstellingen kunt u de installatie      van cookies weigeren. U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies      verwijderen van uw computer of mobiel apparaat. Hulp bij het aanpassen van      deze instellingen kunt u vinden op de website van de browser die u      gebruikt. Houd er rekening mee dat het niet toestaan van cookies bij het      bezoeken van de Website ertoe kan leiden dat sommige of alle functies van      de Website niet naar behoren werken.
 • Via ‘Your online choice’ kunt u zelf bepalen      of u wel of geen gebruik wilt maken van interested based advertising.
 • Voor      verdere informatie over het verwijderen of blokkeren van cookies kan je volgende website bezoeken: http://www.aboutcookies.org.