Privacy-instellingen

Privacyverklaring

1. Algemeen

 • Deze Privacyverklaring regelt de verwerking      van uw persoonsgegevens als een onderdeel van uw gebruik van onze Website      (de “Website”) en/of alle erop aangeboden diensten of diensten die daarmee      verband houden (gezamenlijk aangeduid als de “Diensten”). Deze verwerking      wordt uitgevoerd door het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing      (VLAM) vzw als verantwoordelijke voor de verwerking, met zetel te 1030 Brussel      aan de Koning Albert II laan 35 bus 50 en met ondernemingsnummer 0454.423.323,      in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming      van persoonsgegevens, dit behoudens expliciet anders aangegeven, in welk      geval niet VLAM, maar een expliciet aangeduide derde de verantwoordelijke      voor de verwerking is.

In deze Privacyverklaring wordt, onder andere, aangegeven welke gegevens op de website door VLAM worden verzameld, hoe VLAM deze gegevens gebruikt, hoe de gegevens worden beveiligd en welke uw persoonlijke rechten aangaande zijn.

 • Door gebruik te (blijven) maken van deze      Website en/of de Diensten, bevestigt u integraal kennis te hebben genomen van      deze Privacyverklaring en hiermee integraal akkoord te gaan. Indien u      hiermee niet integraal akkoord gaat, verlaat u nu op eigen initiatief de website      en maakt u op geen enkele wijze gebruik van deze Website en/of de      Diensten.
 • VLAM behoudt zich het recht voor om de Privacyverklaring      (regelmatig) te wijzigen volgens eigen inzicht. Dergelijke wijzigingen,      toevoegingen of vervangingen zullen onder uw aandacht worden gebracht via      onze Website en/of desgevallend via de Diensten. Als u het niet eens bent      met deze wijzigingen, toevoegingen of vervangingen, vragen wij u een      e-mail te sturen naar multimedia@vlam.be. Indien wij      hiervan geen mededeling hebben ontvangen binnen vijf (5) werkdagen nadat      de wijzigingen, aanvullingen of vervangingen via onze Website of Diensten      aan u zijn meegedeeld, wordt u geacht alle wijzigingen, aanvullingen of      vervangingen te hebben aanvaard. Hou er rekening mee dat de intrekking van      uw akkoord met de voorwaarden kan impliceren dat u niet langer in staat      bent om de Website en/of Diensten geheel of gedeeltelijk te gebruiken.
 • Door de privacy opt-in checkbox aan te klikken      op formulieren op de Website, verklaart u dat u inderdaad deze      Privacyverklaring gelezen heeft en hiermee instemt. U verklaart dat u      begrijpt met welke doeleinden uw persoonsgegevens worden verwerkt. U stemt      er ook mee in dat uw voortgezet gebruik van de Website en/of de Diensten      wordt begrepen als een voortgezette toestemming. U kan uw toestemming op      elk ogenblik intrekken door een verzoek te richten via e-mail naar multimedia@vlam.be.
 • U garandeert dat de gegevens die u aan VLAM meedeelt      u toebehoren, of althans dat u toestemming heeft om ze te gebruiken en aan      VLAM mee te delen. VLAM kan u de toegang tot haar Website(s) en/of      Diensten of delen daarvan ontzeggen, tijdelijk of definitief, wanneer u gebruik      maakt van valse gegevens of van gegevens van derden zonder hun toestemming.
 • Indien er op onze Website of in onze Diensten      iets is wat niet werkt zoals u het verwacht als het gaat om uw privacy,      kunt u gerust      contact met ons opnemen      via helpdesk.      VLAM      vzw, Koning Albert II-laan 35 bus 50, 1030 Brussel of via e-mail multimedia@vlam.be      of      telefonisch: 02 552 80 21.
 • Deze privacyverklaring werd laatst bijgewerkt op      24.04.2018.

2. Welke gegevens en waarom we deze gegevens verwerken

 • VLAM verzamelt gegevens om effectief te kunnen      werken, om u de beste ervaringen met onze Website en Diensten te kunnen      bieden, om met u in contact te treden, om u de producten of diensten te kunnen      leveren die u hebt gevraagd of waarvoor u zich heeft geregistreerd, om u te      informeren over het eigen aanbod aan producten en diensten (zoals o.m. data      waarop VLAM evenementen plaatsvinden; wedstrijden, etc.), voor het personaliseren      van het eigen aanbod aan producten en diensten en voor direct marketing doeleinden

U geeft een aantal van deze gegevens rechtstreeks aan ons door, bijvoorbeeld wanneer u zich inschrijft op een Dienst zoals de nieuwsbrief van de website, wanneer u deelneemt aan een wedstrijd, wanneer u contact met ons opneemt voor ondersteuning, enz. Een deel van de gegevens verkrijgen we door vast te leggen hoe u met onze Website en Diensten omgaat, bijvoorbeeld door het gebruik van technologieën zoals cookies. Hou er aldus rekening mee dat VLAM zogenaamde ‘cookies’ of gelijkaardige technologieën kan gebruiken als deel van de Website en/of de Diensten. Cookies zijn kleine tekstbestanden die geplaatst worden op de harde schijf van een toestel, en die bepaalde informatie bevatten, waaronder soms persoonsgegevens. Voor meer informatie betreffende ons gebruik van cookies, gelieve onze Cookieverklaring te lezen.

 • Wanneer u de Website en/of Diensten gebruikt,      verwerken we persoonsgegevens die op u betrekking hebben (zoals      bijvoorbeeld uw voornaam, familienaam, nickname, e-mailadres, geslacht, straatnaam,      straatnummer, postcode, postadres, geboortedatum, beroep, telefoonnummer en      afbeelding) en dit telkens voor de nuttige bewaringstermijn. Zulke      persoonsgegevens omvatten:

WANNEER

WELKE GEGEVENS

WAAROM (DOEL)

WETTELIJKE GRONDSLAG

Gebruik van Website

 • IP-adres
 • Cookies
 • Klantenbeheer
 • Verbetering van de services
 • Gerechtvaardigd belang
 • Toestemming

Gebruik van Diensten

 • Persoonlijke identificatiegegevens
 • Klantenbeheer
 • Verwerking van de aanvraag
 • Direct Marketing
 • Toestemming

Solliciteren op een vacature

 • Persoonlijke identificatiegegevens
 • Verwerking van de aanvraag
 • Opname in een actueel wervingsbestand
 • Toestemming

Het downloaden van aangeboden marketing materiaal

 • IP-adres
 • Cookies
 • Verwerking van aanvraag
 • Verbetering van de services
 • Gerechtvaardigd belang
 • Toestemming

Ons contacteren

Persoonlijke identificatiegegevens

Verwerking van aanvraag

Gerechtvaardigd belang

 

 • In principe verkrijgen wij de hierboven      genoemde persoonsgegevens rechtstreeks van u. Wij sturen geen van de      persoonlijke gegevens die u via de Website verstrekt door aan providers      van social media, tenzij u hiermee instemt. Naast de bovengenoemde      doeleinden kunnen wij uw persoonlijke gegevens ook verwerken:

a)     Om u op een gepersonaliseerde en efficiënte manier te voorzien van de informatie over producten en diensten die u aanvraagt, hetzij via de Website, e-mail, telefoon of social media kanalen.

b)    Voor direct marketing-doeleinden, d.w.z. om u te kunnen voorzien van gerichte communicatie, promoties, aanbiedingen en andere advertenties van ons of onze geselecteerde partners. Hiervoor zullen wij uw voorafgaande toestemming vragen.

c)     Voor het uitvoeren van statistische analyses om onze Website en/of Diensten te verbeteren, of het ontwikkelen van nieuwe producten of diensten.

d)    Om te verstrekken aan een financiële instelling of betalingsdienstaanbieder, om uw financiële instelling en de betalingsdienstaanbieder in staat te stellen aan hun wettelijke verplichtingen te voldoen.

e)     Om over te dragen aan de politie of de gerechtelijke autoriteiten als bewijs van mogelijke misdrijven of indien er gegronde verdenkingen bestaan van een onrechtmatige daad of misdrijf door u gepleegd door middel van uw registratie bij of gebruik van de Website of de Diensten.

 • Als      en wanneer uw registratie op de Website of gebruik van de Website of      Diensten kan worden      beschouwd (a) als een schending van de voorwaarden of de intellectuele      eigendomsrechten of enig ander recht van een derde partij, (b) een      bedreiging voor de veiligheid of integriteit van de Diensten, (c) een      gevaar voor de Website of Diensten of systemen van ons of van onze      onderaannemers als gevolg van virussen, Trojaanse paarden, spyware,      malware, of enige andere vorm van kwaadaardige code, of (d) op welke      manier dan ook illegaal of onrechtmatig, discriminerend of beledigend is,      mogen wij uw gegevens verwerken in het belang van onszelf, onze partners      of derden.

3. Met wie EN WAAROM wij gegevens delen

 • Wij      verzenden uw persoonsgegevens niet op een identificeerbare manier naar      derden als dit niet vereist is om de Diensten te verlenen, zonder uw      uitdrukkelijke toestemming daartoe.
 • Wij      kunnen een beroep doen op externe verwerkers om u de Website en/of      Diensten aan te bieden. Wij zorgen ervoor dat derde verwerkers uw      persoonsgegevens alleen namens ons, en op schriftelijke instructie van      ons, mogen verwerken. Wij garanderen dat alle externe verwerkers met de      nodige zorgvuldigheid worden geselecteerd zodat wij kunnen rekenen op de      veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens.
 • Wij      kunnen geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens overmaken aan andere      organisaties die deze gegevens kunnen gebruiken om producten en diensten      te verbeteren en de marketing, presentatie       en verkoop van producten en diensten op maat te organiseren.

4. Waar wij gegevens verwerken

 • Wijzelf      en onze externe verwerkers zullen uw identificeerbare persoonsgegevens      alleen in de EER verwerken.
 • Wij      kunnen uw geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens overdragen aan      organisaties buiten de EER. Indien een dergelijke overdracht plaatsvindt,      zullen wij ervoor zorgen dat er passende waarborgen zijn om de veiligheid      en integriteit van uw persoonlijke gegevens te garanderen, en dat alle      rechten met betrekking tot persoonsgegevens gegarandeerd worden die u zou      kunnen genieten onder het toepasselijk dwingend recht.
 • Als      er een overdracht van uw persoonsgegevens en/of geanonimiseerde en/of      geaggregeerde gegevens plaatsvindt, wordt het volgende wettelijke      beschermingsmechanisme ingevoerd:

Welke  

Land buiten EER

Wettelijke   doorgiftemechanisme

 

 

Google

 

 

 

 

USA

 

 

 

 

EU – US Privacy Shield

 

 

5. Hoe wij gegevens verwerken

 • Wij      doen ons uiterste best om alleen de persoonsgegevens te verwerken die      nodig zijn om de in deze Privacyvoorwaarden vermelde doeleinden te      bereiken. Wij zullen uw persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en      transparante manier verwerken. Wij doen ons uiterste best om de persoonsgegevens      accuraat en up-to-date te houden.
 • Uw      persoonsgegevens worden alleen verwerkt zolang als nodig is om de in deze      Privacyvoorwaarden vermelde doeleinden te bereiken of tot het moment      waarop u uw toestemming voor de verwerking ervan intrekt. Hou er rekening      mee dat de intrekking van de toestemming kan impliceren dat u niet langer      in staat bent om de Website en/of Diensten geheel of gedeeltelijk te      gebruiken. Als u zich bij onze Website heeft geregistreerd (indien van      toepassing), zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen als u uw profiel      verwijdert, tenzij een wettelijke of reglementaire verplichting of een      gerechtelijk of administratief bevel ons dat zou verhinderen.
 • Wij      zullen de gepaste technische en organisatorische maatregelen nemen om uw      persoonsgegevens veilig te houden tegen ongeoorloofde toegang of diefstal      en tegen onopzettelijk verlies, manipulatie of vernietiging. Toegang door      ons personeel of personeel van onze externe verwerkers is strikt      gelimiteerd en alleen mogelijk op een need-to-know-basis en is onderworpen      aan strikte geheimhoudingsverplichtingen. U begrijpt echter dat de zorg      voor veiligheid en beveiliging slechts inspanningsverplichtingen naar      beste vermogen zijn, die nooit kunnen worden gegarandeerd.

6. Uw rechten

 • U      heeft het recht om inzage te vragen tot alle persoonsgegevens die wij over      u verwerken. Verzoeken om inzage die klaarblijkelijk worden ingediend met      oog op het veroorzaken van overlast of schade voor ons, worden echter niet      behandeld.
 • U      heeft het recht om te vragen dat alle persoonsgegevens over u die onjuist      of onnauwkeurig zijn, kosteloos worden gecorrigeerd. Indien een dergelijk      verzoek wordt ingediend, dient u bij dit verzoek ook het bewijs te voegen      dat de persoonsgegevens waarvoor correctie wordt gevraagd, onjuist zijn.
 • U      heeft het recht om uw eerder gegeven toestemming voor de verwerking van uw      persoonsgegevens in te trekken. U kunt uw toestemming te allen tijde      intrekken door een e-mail met dit verzoek te sturen naar multimedia@vlam.be of door uw profiel te      verwijderen (indien van toepassing), of indien u uw toestemming voor de      verwerking van uw persoonsgegevens voor een bepaalde Dienst wenst in te      trekken kan u de daartoe desgevallend voorziene uitschrijfmogelijkheden      benutten.
 • U      heeft het recht om te vragen dat persoonsgegevens met betrekking tot u      worden verwijderd als deze niet langer nodig zijn in het licht van de      doeleinden die in deze Privacyvoorwaarden worden uiteengezet of als u uw      toestemming voor de verwerking ervan intrekt. U dient er echter rekening      mee te houden dat een verzoek tot verwijdering door ons zal worden      beoordeeld in het licht van wettelijke of reglementaire verplichtingen of      administratieve of gerechtelijke bevelen die ons kunnen verhinderen de betreffende      persoonsgegevens te verwijderen.
 • In      de plaats van verwijdering kunt u ook vragen dat wij de verwerking van uw      persoonsgegevens beperken indien (a) u de juistheid van die gegevens      betwist, (b) de verwerking onwettig is of (c) de gegevens niet langer      nodig zijn voor de genoemde doeleinden, maar u ze nodig heeft om uzelf te      verdedigen in gerechtelijke procedures.
 • U      heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van      persoonsgegevens indien u kunt aantonen dat er ernstige en gerechtvaardigde      redenen zijn die verband houden met bijzondere omstandigheden en die een      dergelijk verzet rechtvaardigen. Als de beoogde verwerking echter als      direct marketing wordt aangemerkt, heeft u het recht zich kosteloos en      zonder rechtvaardiging te verzetten tegen een dergelijke verwerking.
 • Wanneer      uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming of op basis      van een contract en de verwerking met geautomatiseerde middelen gebeurt,      heeft u het recht om de door u aan VLAM verstrekte persoonsgegevens in een      gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te      ontvangen en, indien technisch mogelijk, heeft u het recht deze gegevens      rechtstreeks door te geven aan een andere dienstverlener. De technische      haalbaarheid hiervan wordt uitsluitend beoordeeld door VLAM.
 • Als      u een verzoek wilt indienen om één of meer van de hierboven vermelde      rechten uit te oefenen, kunt u een verzoek sturen naar VLAM vzw – afd.      Multimedia, Koning Albert II-laan 35 bus 50, 1030 Brussel of via e-mail met in bijlage      dit verzoek sturen naar multimedia@vlam.be. In dit verzoek moet      duidelijk worden vermeld welk recht u wenst uit te oefenen en waarom. Het      moet ook gedateerd en ondertekend zijn en vergezeld gaan van een digitaal      gescande kopie van uw geldige identiteitskaart waaruit uw identiteit      blijkt. Wij zullen u binnen een redelijke termijn op de hoogte stellen van      de ontvangst van dergelijk verzoek. Indien de aanvraag gegrond blijkt te      zijn, zullen wij deze zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is en      uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst van de aanvraag inwilligen zonder      verder tegenbericht. Indien de aanvraag ongegrond zou blijken te zijn,      zullen wij u op de hoogte brengen van de weigering en de reden er van.
 • Als      u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons,      kunt u altijd contact met ons opnemen via het e-mailadres juridischedienst@vlam.be.      Blijft u ontevreden over ons antwoord, dan staat het u vrij om een klacht      in te dienen bij de Vlaamse Ombudsdienst en/of de bevoegde      gegevensbeschermingsautoriteit, de Belgische Privacycommissie. Ga voor      meer informatie naar http://www.vlaamseombudsdienst.be      en http://www.privacycommission.be.