Gebruiksvoorwaarden

 • Deze website en de erop aangeboden diensten worden beheerd door het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) vzw, met zetel te 1030 Brussel aan de Koning Albert II laan 35 bus 50 en met      ondernemingsnummer 0454.423.323. Door gebruik te (blijven) maken van deze  website en de erop aangeboden diensten, bevestigt u integraal kennis te hebben genomen van deze gebruiksvoorwaarden, de Privacyverklaring en de Cookieverklaring en hiermee integraal akkoord te gaan. Indien u hiermee niet integraal akkoord gaat, verlaat u nu op eigen initiatief de website en maakt u op geen enkel wijze gebruik van deze website en/of de erop aangeboden diensten.
 • VLAM mag de website naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. VLAM is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of      beëindiging.
 • U mag op uw eigen website een link aanbrengen naar de VLAM-websites. De webpagina waarop de link staat, moet daarbij volledig verdwijnen en het URL-adres van de VLAM-website moet daarbij duidelijk zichtbaar zijn. VLAM behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de website te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de website zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan VLAM de toegang tot de website      monitoren.
 • VLAM stelt de gegevens op de website uitsluitend      ter beschikking voor informatieve doeleinden. Ongeautoriseerd of oneigenlijk      gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele      eigendomsrechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie      in de breedste zin van het woord opleveren. Bij miskenning door u van de intellectuele      eigendomsrechten, andere rechten van VLAM of derden, kan u door VLAM of derden      aangesproken worden de veroorzaakte schade te vergoeden en/of VLAM te vrijwaren      tegen enige aanspraken of vorderingen van derden als gevolg van de inbreuken.
 • U verbindt zich er o.m. toe om:
  • de informatie niet op een onrechtmatige, onwettelijke       manier te gebruiken;
  • geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor       de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of minder efficiënt       wordt gemaakt;
  • de website niet te gebruiken voor transmissie       of posting van computervirussen, voor transmissie of posting van illegaal       of onrechtmatig materiaal of van materiaal dat op enige wijze ongepast is       (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, materiaal met een lasterlijk, obsceen       of bedreigend karakter);
  • de website niet zodanig te gebruiken dat er een       inbreuk wordt gepleegd op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon       of vereniging, zoals onder meer, doch niet beperkt tot de rechten van privacy       en intellectuele eigendom;
  • de website niet te gebruiken voor posting en transmissie       van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder voorafgaandelijke       toestemming van VLAM, behalve als daarom verzocht werd door de ontvanger.
 • VLAM tracht de informatie op de website voortdurend      juist en actueel te houden en is voor een deel van de basisgegevens afhankelijk      van derden. VLAM kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor      eventuele fouten, onvolledigheden of onnauwkeurigheden die zich zouden voordoen,      noch voor verouderde gegevens.

De samensteller van deze website is als enige aansprakelijk voor de inhoud ervan. De Europese Commissie is niet aansprakelijk voor het eventuele gebruik van de vermelde informatie.

 • Op eenvoudig verzoek (via de onderstaande      contactgegevens) van wie hiertoe enig wettelijk belang kan aantonen, zullen      in voorkomend geval zo spoedig mogelijk de nodige aanvullingen of correcties      aangebracht worden.
 • VLAM kan evenmin aansprakelijk gesteld worden indien      zich, door het gebruik van de website of de erin opgenomen links, bij de raadpleger      schade zou voordoen van welke aard ook. Verbinding naar andere, externe informatiebronnen      wordt louter informatief gelegd en houdt geen enkel standpunt van VLAM in tegenover      de inhoud of het bestaan ervan.
 • De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door      middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere websites die      betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website of door derden geplaatst.      Dit betekent niet automatisch dat VLAM verbonden is aan deze andere websites      of de eigenaren ervan. VLAM is dan ook niet verantwoordelijk voor de naleving      van de privacywetgeving door deze derden. Ook voor bijdragen, geplaatst door      derden kan VLAM niet verantwoordelijk gehouden worden. Gebruik hiervan is steeds      op eigen risico.

De website kan gebruik maken van diensten van externe service providers, cookies, webbeacons of gelijkaardige technologieën. Voor meer informatie hierover kan u de Privacyverklaring en de Cookieverklaring op deze website raadplagen. VLAM is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

 • Indien u informatie, zoals afbeeldingen of andere      bestanden, naar of via de website verzendt, verklaart u eigenaar te zijn van      alle intellectuele eigendomsrechten, auteursrechten, recht op afbeelding, naburige      rechten en desgevallend andere rechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn      of niet) die hierop van toepassing zijn. U verleent hierop vanaf het moment      van verzenden aan VLAM:
  • Het onvoorwaardelijke gebruiksrecht;
  • het recht op reproductie;
  • het recht tot bewerking en vertaling;
  • het recht op mededeling aan het publiek.

De afstand van bovengenoemde rechten gebeurt kosteloos, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. VLAM is vanaf het moment van overdracht gerechtigd om de overgedragen informatie (met uitsluiting van persoonsgegevens, zie Privacyverklaring) te gebruiken voor  marketingdoeleinden. Tevens vrijwaart u VLAM voor alle mogelijke vormen van aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van deze informatie, afbeeldingen of andere bestanden.

 • Alleen het Belgisch recht is van toepassing op      geschillen in verband met de website. Alleen de Nederlandstalige rechtbanken      van het gerechtelijk arrondissement Brussel zijn bevoegd voor de behandeling      van eventuele geschillen.
 • Hebt u nog vragen waarop u geen antwoord hebt gevonden,      neem dan contact op met de helpdesk. VLAM vzw, Koning Albert II-laan 35 bus 50, 1030      Brussel of via e-mail multimedia@vlam.be of telefonisch: 02 552      80 21.
 • Deze gebruiksvoorwaarden werden laatst      bijgewerkt op 24.04.2018.

 

Toegankelijkheidsverklaring

 • VLAM probeert alle informatie, webpagina's en downloadbare      documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken.
  • U kan de letters op elke webpagina groter maken.
  • U hebt de mogelijkheid om de navigatie over te       slaan.
  • De broodkruimelnavigatie bovenaan elke pagina       toont de plaats van de pagina in de structuur van de website.
  • Alle afbeeldingen bevatten een alternatieve tekstbeschrijving.
  • Linkteksten zijn betekenisvol, het klikgebied       is groot genoeg.
  • Filmpjes zijn voorzien van een beschrijving.
  • Externe links openen in een nieuw venster, interne       links niet.
  • Downloadbare documenten, zoals PDF of Word bijvoorbeeld,       openen in een nieuw venster. Het bestandstype is aangegeven.
  • PDF-documenten zijn zo goed mogelijk toegankelijk       gemaakt. De tekst is leesbaar in de correcte volgorde. Brochures of magazines       kunnen problemen veroorzaken, deze documenten bevatten heel wat media en zijn       niet altijd geoptimaliseerd.
  • De documenten in het afgesloten gedeelte van de       site zijn niet steeds toegankelijk.
  • De website bevat geen klassieke frames of complexe tabellen.
  • Formulieren zijn correct toegankelijk gemaakt.
  • De website is bruikbaar zonder muis.
 • Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde      gegevens te raadplegen, willen we u hierbij graag helpen. Bij problemen of      opmerkingen over de website: contacteer ons via e-mail multimedia@vlam.be of telefonisch: 02 552 80 21. Wij nodigen je ook uit om ons op de hoogte te brengen van informatie,      vragen, problemen of tips die de toegankelijkheid van deze website      kunnen verbeteren.